ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LA NERO DESIGN

Wat super dat je mij wilt inhuren als interieur stylist. Ik wil er graag een succes van maken en ga ervan uit dat jij dat ook graag wilt. Daarvoor is het van belang om een aantal afspraken vast te leggen. Zodat je weet wat je van mij kunt verwachten en wat jij zelf kunt doen om hieraan bij te dragen. Deze afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden.

Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je mij inhuurt. Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf La Nero Design als opdrachtnemer, ingeschreven onder KvK-nummer 74725513, gevestigd aan de Zutphenseweg te Klarenbeek.

Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ vermeld.

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle opdrachten die ik voor je doe alsook voor de offertes en facturen die ik naar je stuur.

Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen we over:

  1. de inhoud en omvang van de opdracht zoals de adviezen en te verrichten diensten
  2. het ter beschikking stellen van benodigde informatie door jou
  3. het tijdschema waarbinnen ik de diensten uitvoer.
  4. de offerte en de betaling

De opdracht komt tot stand wanneer jij na het ontvangen van de offerte, instemt dat ik begin met het uitvoeren van de opdracht. Ik werk alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen in de toekomst wijzigen. De nieuwste geldende versie zal altijd met de offerte worden meegestuurd. Door een overeenkomst met mij aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden.

Opdrachten aan derden, in het kader van de verwezenlijking van de adviezen die ik gegeven heb, zijn voor rekening en risico van jou.

Welke prijzen gelden er?

In de offerte staat wat ik voor je ga doen en wat de investering hiervoor is. Voor mijn standaardpakketten lees je de prijzen op mijn website. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw. De vermelde prijzen op de offerte zijn 14 dagen geldig.

Wat kun je van mij verwachten?

Ik zal mij inspannen om naar beste kunnen en weten de opdracht uit te voeren. Ik zal je onafhankelijk adviseren en je gegevens vertrouwelijk behandelen. Ik zal de opdracht volgens het overeengekomen tijdschema uitvoeren. Ik stel hoge eisen aan mijn advies, maar kan geen garanties geven voor het. succes en welslagen van mijn dienstverlening en of deze bijdraagt aan het door jou gestelde doel.

Testimonials en voorbeelden van andere opdrachten zijn bedoeld als inspiratie en geven een beeld van hoe anderen mijn diensten ervaren.

Wat verwacht ik van jou?

Jij verstrekt  alle benodigde informatie, documenten en gegevens die ik nodig heb  om de opdracht volgens afspraak te kunnen uitvoeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, zoals bv de maten van de ruimtes. 

Hoe werkt het met de betaling en facturen?

Als je mij inhuurt ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen.

De betaling door jou dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum. Daarna ben je in verzuim en kunnen rente en incassokosten of andere (buiten)gerechtelijke kosten bij je in rekening worden gebracht.  Als betaling achterwege blijft, schort ik mijn werkzaamheden voor je op, zonder dat ik as gevolg daarvan naar jou toe schadeplichtig word.  Bovendien ben ik in dat geval gerechtigd om onze overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden dan?

We hebben beide te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond. Dit moeten wel schriftelijk gebeuren, onder vermelding van de datum waarop de opzegging ingaat.

Zeg je op en ik heb al aan je opdracht gewerkt dan dien je mijn honorarium te betalen naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging. Indien van toepassing, worden ook al gemaakt kosten van derden doorbelast.

Wat als je niet tevreden bent?

Ik wil graag dat je tevreden bent met mijn geleverde diensten. Als er iets niet loopt zoals je verwacht, laat het mij dan zo snel mogelijk weten. In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Dat doe ik ook als we een conflict hebben. Pas als het ons niet lukt om daar onderling uit te komen, leggen we ons geschil voor aan een bevoegde Nederlandse rechter. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden de onderstaande regels:

  • Ik ben nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst of enige (directe dan wel indirecte )schade welke aan jou is toegebracht door mijn geleverde diensten. Op mij rust enkel een inspanningsverplichting.
  • Stuur mij altijd een bericht waarin je aangeeft waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.
  • Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken.
  • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
  • Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
  • Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Eigendomsrechten

Mijn adviezen en documenten worden eigendom van jou, wanneer de financiële verplichtingen zijn voldaan.

Ik behoud me graag het recht voor om foto’s te maken bij jou van het resultaat van mijn diensten of van het verwezenlijkt advies. Ik zal dit alleen gebruiken voor promotie doeleinden wanneer ik hiervoor je (mondelinge) toestemming heb.

Tot slot

Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

Deze versie (2.0) is opgesteld op 15 Nov. 2022.